Glad sommar alla visälskare från norr till söder!

Vi hoppas att ni ska fortsätta sjunga er igenom den svenska sommaren, trots Coronarestriktionerna m.m. Ni som ändå genomför något arrangemang – eller någon festival – tänk på antalet besökare och håll avstånd till varandra samt se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är viktigt att vi tar hand om varandra! Och skicka gärna några rader till info@visanisverige.se om hur det gick för er att hålla evenemanget.

Extra medlemsmöte Riksförbundet ViS (Visan i Sverige) tänker ladda för en späckad höst i visans tecken. Vi ska ha ett extra medlemsmöte den 20 september kl. 15:00 – skriv gärna upp detta datum. Där ska bland annat en del av de stadgeändringsförslag som årsmötet beslöt om behandlas. Styrelsen ska i samband med detta gå en jämställdhetsutbildning för att vi, förhoppningsvis bättre ska kunna förstå hur vi som Riksförbund ska agera i dessa frågor. De delvis genomgripande förändringar i riksförbundet som påbörjades med besluten på årsmötet i maj (se nedan) och som förhoppningsvis slutligen avklaras på det extra medlemsmötet den 20 september tänker vi oss manifestera med att lansera en ny logotyp för ViS på Säröträffen där vi även ska tillkännage årets mottagare av svenska vispriset.

Intervjuer med medlemmar i visföreningar – rapport Genom Kulturens bildningsförbunds försorg har ett intervjuarbetet genomförts under vintern 2019 – 2020. Gustav Sjöstedt, medarbetare hos Kulturens, har pratat med tretton medlemmar i olika visföreningar om förväntningar, önskemål och synen på framtiden för Visan i Sverige. Detta har resulterat i en omfattande rapport som presenterades i våras. Rapporten innehåller genomförandet av intervjuerna (metod), en analys av dagens situation och förslag till utvecklingsområden. Rapporten finns att läsa i sin helhet här och en SWOT-analys och en BMCS finns här. Rapporten utgör ett viktigt underlag för förbundets framåtriktade arbete.

Kort resumé från årsmötet för Riksförbundet Visan i Sverige Tid: 2020-05-17, kl. 15:00. Vi hade ju ett digitalt årsmöte via datorer, efter omständigheterna mycket trevligt, där vi behandlade såväl formalia som en del genomgripande förändringsförslag för vårt Riksförbund.

Mötesordföranden Angelica Karlsson skötte årsmötesförhandlingarna med den äran och likaså mötessekreteraren chris Jangelöv. Förutom medlemmar från olika visföreningar allt ifrån Skåne till Umeå hade vi två gäster med från Kulturens bildningsverksamhet : Per Sundström, verksamhetsutvecklare Region Väst och Halland samt Anna Åhlin Orwin som är verksamhetsutvecklare på nationell nivå.

Här kommer de enskilt viktigaste punkterna från mötet:

 • Till ordförande valdes Niclas Abrahamsson på 2 år.
 • Kassör valdes förra året på två år (Anders Gunnarsson).
 • Tre ordinarie ledamöter valdes på 1 år
 • Peter Bengtsson, Kulturföreningen Fritt spelrum (Omval)
 • Ingegerd Wessel, VV i Karlshamn (Omval)
 • Alexander Zuniga Diaz (Nyval)
 • Tre suppleanter valdes på 1 år
 • Suppleant 1: Gunnar Törngren, VV Skaraborg (Omval)
 • Suppleant 2: Leo Leonhardsen, VV Uddevalla (Nyval)
 • Suppleant 3: Emma Magdalena Larsson, VV Södra Skåne (Nyval)
 • Två revisorer valdes på 1 år
 • VICA Redovisning i Väst AB
 • Revisorersättare: Christer Pilelöw
 • Valberedning valdes på 1 år – tre personer varav en är sammankallande
 • chris Jangelöv, VV Göteborg (Omval, sammankallande)
 • Birgitta Gunnarsson, VV Uddevalla (Omval)
 • Anton Höber, Nordiska Folkhögskolan (Nyval)

Propositioner från styrelsen med förslag till ändrade stadgar togs upp och antogs

Proposition 1: Namnändring

 • Idag är den vedertagna förkortningen RVS (Riksförbundet Visan i Sverige). Styrelsen tycker det är en bättre anknytning till verksamheten med förkortningen ViS (Visan I Sverige).

Proposition 2. Förslag till ändrade stadgar – Medlemskap

 • Utöver förening kan också enskild person som vill verka i enlighet med ViS målsättning bli medlem genom att betala in medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek och de förmåner som enskild medlem åtnjuter beslutas av årsmötet. (Detta är en viktig principiell förändring av Riksförbundet Visan i Sverige. Vi ser att dagen unga i mindre utsträckning väljer att bli medlemmar i traditionella visföreningar och för att vi ska kunna få med även dessa unga i RVS (ViS) vill styrelsen öppna för enskilt medlemskap.)

Proposition 3: Förslag till ändrade stadgar – Styrelsen

 • Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av minst fem och max nio ordinarieledamöter. Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter.

Årsmötet godkände de föreslagna ändringarna.

Protokollet från årsmötet finns att läsa här. Ett särskilt tack riktar vi till Angelica Karlsson för att ha lett mötet på ett utmärkt sätt.

Styrelsen genom Niclas Abrahamsson

Välkommen till RVS digitala årsmöte 17 maj 2020 kl. 15:00

På grund av den rådande Coronapandemin har vi precis som många andra föreningar beslutat att hålla vårt årsmöte digitalt. De senaste åren har få föreningar deltagit på våra årsmöten men detta öppnar nya möjligheter för närvaro när man slipper resa.

Årsmötesdokumenten finns att ladda ner från vår hemsida genom att klicka på den här länken: http://visanisverige.se/about/arsmote-2020-att-ladda-ner/

Årsmötet kommer att ske via tjänsten ZOOM.

Du behöver inga förberedelser utöver vad som står nedan och kan ansluta till mötet genom att bara klicka på länken som finns lite längre ner i meddelandet.

När du klickar på länken kommer du bli ombedd att ladda ner programmet till din dator eller surfplatta, det går ganska smidigt men du kan med fördel ladda ner programmet i förväg för att ännu smidigare kunna ansluta till mötet.

Vi kommer på själva mötet tydligare gå igenom hur årsmötet kommer gå till rent praktiskt men här kommer några tips som kan både förenkla mötesprocessen och minimera eventuella nätverksstörningar i Zoom:

 • Är ni är flera som ansluter från samma medlemsförening, se till att i förväg ha bestämt vem av er som ska rösta i beslutsfrågor då endast en närvarande per medlemsförening är röstberättigad.
 • Anslut helst med en dator, då kan du enklare ha mötet öppet samtidigt som du kan öppna eventuella möteshandlingar.
 • Sitt nära nätverksroutern eller anslut med internetkabel om det är möjligt, detta för att undvika nätverksstörningar i mötet.
 • Stäng ner onödiga program som kan ta kraft från datorn, även detta för att undvika nätverksstörningar.
 • Undvik att någon annan streamar video på samma nätverk under mötet då även det kan påverka möteskvalitén.

Anslut till mötet via denna länk:

https://zoom.us/j/99466682490?pwd=cENLRDEvVWxON1lweXVpYStZTGtHdz09

Vi hoppas att vi ses digitalt på Norges nationaldag!

Styrelsen

Vårhälsning och kallelse till årsmöte 17 maj 2020

”Blåsippan ute i backarna står…..” Vi har visan med oss hela livet
RVS jobbar på i dessa oroliga tider av Coronavirus och kris. Vi har haft flera konstruktiva styrelsemöten under början av 2020 där vi diskuterat framtiden. Vi vet att Covid-19 i hög grad påverkar våra medlemmar och att många inom visområdet befinner sig inom riskgrupperna.
 
Denna extraordinära situation gör också att vi, som ni, blir påverkade och får justera vår verksamhet. Vi har därför beslutat att skjuta på vårt årsmöte från april till maj och i stället för att ha ett ordinärt årsmöte i stället ha det i digital form. Tanken är att alla medlemmar som önskar ska kunna vara med via länk- vi återkommer snart med mer info kring de praktiska detaljerna för detta.

Nytt datum för Riksförbundet RVS årsmöte är satt till söndagen den 17 maj. Se kallelse nedan. Vi hoppas och tror att våra medlemmar har förståelse för att vi måste göra på detta vis. Här en del av det som hänt i Riksförbundet Visan i Sverige under årets första månader och vad som vidare kommer hända under våren och framgent 2020:

Vi fick 103.950 kr från Kulturrådet för 2020 till vår verksamhet i RVS. Vi får se tiden an med tanke på Covid-19 och hur utvecklingen blir i användningen av dessa medel.  

Vi ämnar jobbar vidare med Kulturens bildningsverksamhet där vi i februari fick en djuplodande förstudie (gjord av Gustav Sjöstedt, Kulturens) vilken analyserar var RVS står idag och hur vi kan bli viktiga för Visan i Sverige och Norden i framtiden. Vi ser detta förnyelsearbete som ytterst nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vara ett fungerande riksförbund. Vi kommer därför att fortsätta fördjupa oss i hur vår roll ska se ut. Denna förstudie är en av flera pusselbitar i det framtida utvecklingsarbetet. Förstudien kommer snart att finnas tillgänglig på RVS hemsida för nedladdning via länk.  

Styrelsen arbetar och kommer arbeta aktivt för att bli ett mer moderniserat Riksförbund, vilket inkluderar några nya viktiga stadgeändringsförslag. Dessa kommer att läggas fram inför det kommande årsmötet där även förslag på ny logotype m.m. kommer att presenteras. Stadgeförändringar kräver beslut på ytterligare ett medlemsmöte, vilket vi därför planerar att hålla i höst. De eventuella förändringar som beslutas på årsmötet och medlemsmötet kommer sedan att presenteras på vår hemsida för alla medlemmar. Vår ambition är att alla beslut och förändringar ska var helt färdiga att presenteras för deltagarna på Säröträffen den 30 oktober.

Visan i Sverige bjuder in till digitalt årsmöte

Visan i Sverige måste, som många andra föreningar i vårt vissjungande land, ge visan ur vacker mund och anpassa oss till rådande Coronatider. Ni är därför varmt och vårligt välkomna till ett digitalt årsmöte söndagen den 17 maj 2020 kl. 15:00 på en digital plattform nära er.

Vi kommer inom en snar framtid att gå ut med vilken digital tjänst ni ska gå in/logga in på med tydliga instruktioner om hur ni gör m.m. Vi hoppas på att det ska bli både spännande och givande! Övriga årsmötesdokument kommer inom kort att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Riksförbundet Visan i Sverige – kallelse till digitalt årsmöte 2020-05-17 kl. 15:00

Förslag på dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Förslag från styrelsen på verksamhetsplan
 12. Inkomna motioner
 13. Proposition från styrelsen – förslag till ändrade stadgar
 14. Val av ordförande på 2 år
 15. Val av tre ordinarie ledamöter på 1 år – kassör valdes förra året på två år
 16. Val av tre suppleanter i ordning på 1 år
 17. Val av två revisorer varav en är sammankallande på 1 år
 18. Val av valberedning på 1 år – tre personer varav en är sammankallande
 19. Fastställande av medlemsavgift för påföljande år
 20. Övriga frågor av informativ karaktär
 21. Avslutning


Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte och dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. Motioner att behandla vid årsmötet ska vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar.

Julhälsning från Riksförbundet Visan i Sverige

Visvänner!

När ni äter er julmat: Sjung en visa!
När ni dukar upp er nyårsbuffé: Sjung en visa!
När ni felparkerat: Dra en ….!

Det har varit ett förhållandevis omväxlande år för RVS. Här kommer ett axplock:
Det enskilt största som vi genomdrivit under 2019 till förmån för våra medlemmar är en förträfflig försäkring som vi tecknat, där alla våra medlemsorganisationer är försäkrade. Läs på om försäkringen på RVS hemsida http://visanisverige.se/forsakring/ så ni vet när den kan användas.  

RVS utsåg Jeja Sundström till årets mottagare av Svenska Vispriset. Hon ”tappade hakan” och blev mycket glad över priset. Läs mer på hemsidan http://visanisverige.se/

Hela den summa vi fick av Kulturrådet för 2019 har vi inte gjort av med utan fonderar en betydande del till kommande år. Vi har sökt nya pengar hos Kulturrådet för 2020. Vi har bland annat sökt för att fortsätta med EVELYN i samarbete med Kulturens Bildningsförbund (stöd till unga artister under etablering), utvidga samarbetet med våra systerorganisationer i Norden, öka vårt jämställdhetsarbete (styrelsen ska gå kurs). Vi vill även vidareutveckla vårt koncept ”Visor för alla”.  

Vi har haft två bra möten på Nordiska Folkhögskolan under 2019 där vi diskuterat framtiden, varav ett tillsammans med föreningen Nordvisas styrelse där vi fick många värdefulla synpunkter.   

Vi har fördjupat vårt samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet och gett i uppdrag åt Gustav Sjöstedt att göra en djuplodande förstudie av var RVS står idag och hur vi ännu bättre kan bli viktiga för Visan i framtiden. Några av våra medlemsföreningars representanter, tidigare styrelseledamöter m.fl. har blivit och kommer att bli kontaktade av Gustav för en intervju. Utifrån denna undersökning kommer vi sedan fördjupa oss i hur vår roll ska se ut för att bli ett relevant Riksförbund för Visan i Sverige och Norden. Vi kommer att ta fram flera nyheter kopplade till Visans sak och vällevnad. Kulturens kommer att slutföra sitt arbete under januari 2020 och resultatet kommer att presenteras på årsmötet 2020.  

Styrelsen har beslutat att RVS årsmötet 2020 ska äga rum lördagen den 4 april. Vi efterlyser en medlemsförening som vill vara värd för detta och tillsammans med styrelsen arrangera ett trevligt framåtriktat årsmöte, kanske med seminarier och konserter. Styrelsen önskar svar senast 15 januari på info@visanisverige.se.


Det finns alltid plats för en visa i livets alla skeenden. Jul och Nyår är några av dessa tillfällen.
En riktigt God jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar vi i RVS styrelse till alla våra visvänner från norr till söder! Så sjung ut räven och låt den raska! Sjung in julen och låt den braska! Sjung ut det gamla och sjung in det nya spännande året 2020!  
Ta hand om varandra, lev, sjung och spela!
 
Niclas Abrahamsson
vice ordförande RVS

2019 års vispris till Jeja Sundström

Svenska vispriset 2019 har tilldelats Jeja Sundström, en av landets mest folkkära, slagkraftiga och mångsidiga visartister. Namnet på årets pristagare avslöjades på den stora årliga nordiska visträffen på Säröhus utanför Kungsbacka i helgen.

– Jag tappade hakan så jag fick hämta upp den från golvet när de ringde från scenen på Särö och berättade att jag fått priset. Herregud, detta är ju fantastiskt roligt, en sådan superöverraskning, utbrister Jeja Sundström själv glatt i telefon. Jeja var redan under 60- och 70-talens stora visvåg en av landets främsta visartister, en epok vars svallvågor fortfarande känns av i den nordiska visvärlden. Hon är fortfarande verksam som förmedlare av kulturarvet visan och var så sent som i oktober ute med turnégruppen De kaxiga myrorna på en Värmlandsturné.

– Det är fem trubadurvänner och jag som framför ett minnesprogram bestående av Stefans och mina låtar, berättar hon. Lappländska Jeja, uppvuxen i Storuman men numera bosatt i Stockholm, har haft många strängar på sin lyra under ett långt aktivt artistliv. Hon var flitigt medverkande redan på Vispråmen Storkens dagar på 60-talet, hon ingick på 70-talet i visgruppen Visor med bockfot med dåvarande sambon Stefan Demert samt Sid Jansson och Björn Ståby. Det artistiska samarbetet med Stefan Demert fortsatte ända till hans bortgång förra året. Hon har även varit ordförande i YTF, spelat teater och revy och varit flitigt engagerad i radio och TV. Hennes medverkan i TV-programmet Gäster med gester bidrog till att göra henne ännu i mer folkkär.

Ur prismotiveringen: ”Årets pristagare har en lång trubadurkarriär och ett flertal konstnärliga uttryck både med och utan röst, stundtals krumbuktande och även för betraktaren fysiskt skrattutmattande. Som rikets första trubadurska är hon en av Sveriges mest folkkära och mångsidiga artister. Flitig gästartist på Vispråmen Storken på 60-talet, medlem i gruppen Visor & Bockfot på 70-talet, ordförande i Yrkestrubadurernas förening 1975-76, medverkande i åtskilliga radio- och tv- program, ett stort antal skivinspelningar med varierande vistolkningar och samarbeten som huggit sig fast som en anaconda i folkhemmet. Hon fortsätter aktivt den muntliga traditionen, sprider visan vidare och är idag aktuell med Jeja och de kaxiga myrorna. Visränderna går aldrig ur, och efter varje utflykt i andra sammanhang har hon alltid återvänt till visan – den berättande sången.”

Svenska Vispriset delas ut av Riksförbundet Visan i Sverige och är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform. Bland tidigare pristagare hittar vi namn som Sid Jansson, Hanne Juul, Jan-Olof Andersson, Carin Kjellman, Johan Johansson, m fl.

Juryn för Svenska Vispriset 2019 har bestått av förra årets pristagare Sid Janssons ersättare Lucas Stark, Nordiska Visskolans grundare Hanne Juul samt Boel Nihlman och Ingegerd Wessel från Riksförbundet Visan i Sverige.

Svenska Vispriset 2019 finansieras av den folkligt förankrade svenska visvärlden, genom Chris Jangelöv/Nordvisa, Dan Andersson-sällskapet, Gällerstads Forngårdsförening, Kils Visklubb, Ruben Nilson-sällskapet, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner i Eskilstuna, Visans Vänner i Göteborg, Visans Vänner i Skaraborg, Visans Vänner södra Skåne, Visans Vänner på Tjörn, Visans Vänner i Västerås, Visfestivalen i Lund, Visklubben Skeppet, Visklubb 67, Visum Visans Vänner i Umeå, YTF-Yrkestrubadurernas förening

Ändrade planer angående extra förbundsstämma den 15 september.

Styrelsen i RVS har valt att inte ha ett extra förbundsstämma den 15 september då det inte gått att hitta ordförande m. fl. personer till vakanta förtoendeuppdrag. Istället fortsätter styrelsen jobba på i nuvarande konstellation till ordinarie årsmöte 2020. Styrelsen kommer istället att träffas tillsammans med valberedningen den 14 & 15 september för att diskutera framtidsfrågor och planera för hösten och vintern. Vi återkommer med mer information efter denna planeringshelg.

Referat från förbundsstämman

Lördagen den 16 mars höll Riksförbundet Visan i Sverige sin ordinarie förbundsstämma på Rådhuscaféet i Skövde.

Valberedningen hade inte heller till denna förbundsstämma lyckats hitta någon som är villig att ta på sig ordförandeposten men i övrigt utsågs en delvis ny styrelse. Till ordinarie ledamöter valdes Niclas Abrahamsson YTF, Peter Bengtsson Visans Vänner i Sölvesborg, Ingegerd Wessel och Boel Nihlman, båda elever vid Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och som kassör valdes Anders Gunnarsson Visans Vänner i Uddevalla.  Till suppleanter valdes Gunnar Törngren Visans Vänner i Skaraborg och Torsten Arnbro, Visans Vänner i Sölvesborg. Till valberedning utsågs Birgitta Gunnarsson 0735-506886 och Chris Jangelöv 0728-588122.

Planera redan nu för en extra förbundsstämma preliminärt 15 september. Då hoppas vi att det finns en ordförande att välja. Övriga fyllnadsval är en styrelsesuppleant, en revisorsersättare och en tredje person i valberedningen. Har du förslag på personer, meddela valberedningen.

År 2018 var något av ett mellanår för Riksförbundet Visan i Sverige med låg aktivitetsnivå eftersom vi blev stående utan pengar från Kulturrådet. För 2019 har RVS beviljats 105 000 kronor. Ansökan var på en betydligt större summa. Önskemålet var att få bidrag så att RVS likt andra riksorganisationer skulle kunna ha en anställd verksamhetsledare. Så blev inte fallet men styrelsen jobbar vidare mot det målet.

Inför förbundsstämman hade man skickat ut en enkät per e-mejl till föreningarna och det hade kommit in 22 svar. Dessa svar visade att föreningarna anser att riksförbundet första uppgift är att synliggöra visan som litterär och musikalisk genre. På andra plats kommer att främja kontakter och utbyte av erfarenheter mellan föreningarna. På frågan om deltagande på förbundsstämman svarade man att det var svårt att hitta tid och medlemmar som var villiga att åka. Och ja, uppslutningen på förbundsstämman kunde vara bättre. Här finns en utmaning för styrelsen. De sista frågorna gällde inställningen till en högre medlemsavgift för att likt våra systerorganisationer i högre utsträckning själva finansiera en anställd verksamhetsledare. De som svarade kunde tänka sig en höjning av medlemsavgiften i det syftet. Styrelsen avser att fortsätta att använda den här typen av enkäter för att få bättre kunskaper om vad de enskilda föreningarna förväntar sig av riksförbundet. En utförligare presentation av enkätsvaren finns här.

Verksamhetsplanen för 2019 innehåller låtskrivarkurser för ungdomar och fortsatt arbete med Visor för Alla där man försöker nå en ny publik via internet. Vispriset räknar vi med att dela ut precis som tidigare och vi ska förbättra kommunikationen med medlemsföreningarna så de får bättre reda på vad som händer i RVS och styrelsen får bättre insikter om vad medlemsföreningarna vill med sitt riksförbund.

Förbundsstämma 2019

Plats: Rådhuscaféet i Skövde, 1 trappa upp
Rådhusgatan 9 (ca 200m från järnvägsstationen)
Tid: lördag 16/3 kl 14:00

Vi hälsar våra medlemsföreningar välkomna till årets förbundsstämma och hoppas på god uppslutning. RVS bjuder på lunch kl 13:00 och stämmoförhandlingarna börjar kl 14:00. Karta över Skövde och handlingarna till stämman finns för nedladdning. Klicka här.

Riksförbundet Visan i Sverige har delat ut Svenska Vispriset 2018 till Sid Jansson

Foto: Gun Hemström

Riksförbundet Visan i Sverige har delat ut Svenska Vispriset 2018 till Sid Jansson. Priset tillkännagavs vid den Nordiska visträffen på Säröhus under Allhelgonahelgen. Tyvärr kunde inte pristagaren närvara.

Juryn 2018 bestod av förra årets pristagare Gun Hemström, Maud Lindström, linjeledare på Visskolan i Kungälv och Niclas Abrahamsson från Riksförbundet Visan i Sverige.

Juryns motivering:

Årets pristagare har en gedigen bakgrund inom visans värld. Han har ofta varit där det händer och har alltid minst en anekdot bakom örat, vilka öronaböj står redo att förmedlas via ett munläder av Guds nåde.

Han får priset för sitt genuina engagemang för visans särart i Sverige och övriga Norden från 1960-talet och framåt. Han var bl. a. en av programvärdarna på vispråmen Storken, var en tid allt-i-allo åt Cornelis och ingick under 1970-talet i gruppen Visor & Bockfot.

Han har ständigt bevistat, konserter och festivaler för visor, där han varit såväl konferencier som artist och besökare, trubadur och underhållare; då gärna med lite udda och burleska visor på repertoaren. Han var med och startade Visskolan i Kungälv 1987 och har sedan dess varit gästlärare i vishistoria och repertoarkännedom där. Han har forskat kring visan, varit grafisk formgivare för affischer och skivomslag, gett ut visantologier, gjort urval till cd-boxar m.m. m.m.

Hans omtolkning av Balladen om Gustaf Blom från Borås är en modern visklassiker. Svenska Visprisets går 2018 välförtjänt till Sid Jansson.

Svenska Vispriset 2018 finansieras av: 

Landskrona visfestival, Visans vänner på Tjörn, YTF-Yrkestrubadurernas förening, Samfundet Visans Vänner i Uddevalla, Visans Vänner i Skaraborg, Ruben Nilssonsällskapet, Visans Vänner i Eskilstuna, Visfestivalen i Lund, Visum Visans Vänner i Umeå, Gällerstads Forngårdsförening, Visans Vänner i Västerås, Visklubben Skeppet, Samfundet Visans Vänner i Stockholm, Visans Vänner i Göteborg, Visans Vänner södra Skåne, Anders Gunnarsson, Quinnoväsen.

 

Svenska Vispriset

 1. Kriterier

Svenska Vispriset är en utmärkelse som tilldelas en person eller organisation som under längre tid kontinuerligt har arbetat för att stärka visans ställning i Sverige. Pristagaren kan vara en utövande artist, men också någon som har arbetat för visan organisatoriskt eller pedagogiskt. Det utslagsgivande skall vara att arbetet har medfört ökad uppmärksamhet och acceptans för visan som konstform.

Kandidater till priset skall värderas efter följande kriterier:

– Hur nyskapande arbetet har varit

– Hur bred aktiviteten har varit inom visans område

– Vilken uppmärksamhet arbetet har väckt

– Vilka konkreta resultat som arbetet har haft för visans ställning i Sverige

 1. Urvalsprocess

Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige utser en jury, som skall bestå av förra årets pristagare, en extern visauktoritet tillsammans med en representant från styrelsen i Visan i Sverige, som också är sammankallande.

Nomineringar kan göras av Visan i Sveriges medlemsorganisationer och deras medlemmar, men också av juryn själv vid brist på tillfredsställande nomineringar. Juryns slutliga val skall formellt beslutas i riksförbundets styrelse.

 1. Prisets finansiering

Riksförbundet Visan i Sverige kan inte, av formella grunder, själv finansiera priset utan detta måste göras externt av våra medlemsorganisationer och eventuella andra relevanta sponsorer. Minsta belopp är 500:- .

Om det insamlade beloppet understiger 5000:- utdelas inte priset detta år. Tillsammans med donatorerna fattas beslut om insamlat belopp skall vidareföras till nästa år eller återbetalas.

 1. Prisets utdelande

Svenska Vispriset utdelas under hösten, tillsvidare i samband med Nordvisas Säröträff. Riksförbundet Visan I Sverige påtar sig att efter bästa förmåga skapa uppmärksamhet kring prisets utdelande.

Mottagare av Svenska Vispriset:

2018 Sid Jansson

2017 Gun Hemström

2016 Sture Ekholm

2015 Christina Kjellsson

2014 Jan-Olof Andersson

2012 Carin Kjellman

2011 chris Jangelöv

2010 Göran Samuelsson

2009 Ingrid Hogman & Martin Bagge

2008 Johan Johansson

2007 Hanne Juul

 

Visriksdag och förbundsstämma

Om du vill följa visriksdagen och förbundsstämman i Hälleviks Havsbad, klicka här