Kallelse till extra årsmöte på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv 20 september 2020 kl. 15:00

Visvänner, Covid-19 fortsätter sätta käppar i vishjulen! Vi vet att Covid-19 i hög grad påverkar våra medlemmar och att många inom visans område befinner sig i riskgrupper. Men vi kämpar oförtrutet vidare och hoppas på en bra höst för alla våra medlemmar. RVS/ViS styrelse arbetar även vi på i Coronakrisen. Vi har haft några styrelsemöten på distans under sommaren där vi diskuterat framtiden.  

Ni är alla välkomna att närvara vid Riksförbundet RVS extra årsmöte som är satt till söndagen den 20 september kl. 15:00 på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Vi räknar med att kunna genomföra ett Coronasäkert möte på skolan men vill för säkerhets skull ha in anmälningar från alla som avser att närvara på plats senast 18 september på info@visanisverige.se. Vi avser att sända ut även detta möte i digital form via tjänsten Zoom. Vår erfarenhet från det ordinarie årsmötet var att flera medlemmar som annars skulle fått problem med att ta sig till årsmötesförhandlingarna nu kunde vara med via länk istället- vilket funkade bra. Kanske är detta något vi alltid ska ha att erbjuda i fortsättningen? Länkadressen till Zoom kommer att meddelas några dagar i förväg.  

Mötet inkluderar förslag på nya viktiga stadgeändringsförslag- vilka antogs första gången av det ordinarie årsmötet. Dessa kommer återigen att läggas fram inför det extra årsmötet och finns att läsa i dagordningen för mötet nedan. Vi tänker oss att ha ett ”ordinärt möte” med den skillnaden att endast de punkter som behöver tas upp till beslut kommer behandlas. Övriga frågor kan heller inte tas upp på detta möte.  

RVS/ViS vill ha in nomineringar från er medlemmar till svenska vispriset 2020! Vem tycker ni är särskilt välförtjänt att få detta pris? Nomineringar behöver vi få in till info@visanisverige.se senast den 1 oktober. Vi ämnar som vanligt tillkännage vem pristagaren är under Säröträffen. Vi förutsätter i nuläget att den kommer att bli av.  

Vi har gått ut med en annons via Arbetsförmedlingen, Nyhetsbrev, på hemsidan och Facebook där vi söker en Verksamhetsutvecklare på deltid. Denna tjänst skall få tid till att fördjupa våra kunskaper i hur vi i RVS/ViS bäst kan vara till nytta för våra medlemmar. Hjälp till att sprida denna annons så den når så många som möjligt.   Styrelsen arbetar och kommer arbeta aktivt för att bli ett mer moderniserat Riksförbund och kommer bl.a. gå en jämställdhetsutbildning och presentera nya loggan på Särömötet.   

Kära visvänner: Följ myndigheternas anvisningar angående hur vi ska bete oss, fortsätt att spela och sjunga visor, ta hand om er själva och varandra!
 
RVS Styrelse genom: Niclas Abrahamsson, Alexander Zuniga Diaz, Emma Magdalena Larsson, Gunnar Törngren, Ingegerd Wessel, Anders Gunnarsson, Peter Bengtsson  

Extra årsmöte för Visan i Sverige på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och på nätet via ”Zoom” kl. 15:00 den 20 september 2020 

Dagordning

  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
  3. Fastställande av dagordning
  4. Extra årsmötets behöriga utlysande.
  5. Propositioner från styrelsen – förslag till ändrade stadgar

Proposition 1: Förslag till ändrade stadgar – Namn.
Namnändring: Idag är den vedertagna förkortningen RVS (Riksförbundet Visan i Sverige). Styrelsen tycker det är en bättre anknytning till verksamheten med förkortningen ViS (Visan I Sverige).
Förslag: En stadgeändring enligt följande: 

Nuvarande stadgar

Förslag till ändring

NAMN
Organisationens namn är Riksförbundet Visan i Sverige

NAMN
Organisationens namn är Riksförbundet Visan i Sverige, förkortat ViS.

(Dessutom uppdateras namnet på andra platser i stadgarna i enlighet med denna ändring.)

Proposition 2. Förslag till ändrade stadgar – Medlemskap.
Idag kan bara föreningar vara medlemmar. Föreningar finns inte överallt, t ex inte någon på Gotland. Elever på Visskolan säger att de nätverkar och organiserar sig på andra sätt.
Medlemskapsändring påverkar stadgarna på flera olika ställen om förslaget godkänns. Själva kärntexten med förslag till ändring ser ut så här: 

Nuvarande stadgar

Förslag till ändring

MEDLEMSKAP
Medlem i Riksförbundet Visan i Sverige kan den förening bli som:
• är ideell
• endast har fysiska personer som medlemmar
• verkar i enlighet med Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning och uppfyller de av Riksförbundet stadgade kraven
• betalar medlemsavgift till Riksförbundet.
• har fast verksamhetsår och årligen lämnar
verksamhetsberättelse för föregående års
verksamhet till Riksförbundets kassör
• En organisation eller verksamhet som inte faller in under medlemskriterierna, men som står visan nära och arbetar i förbundets anda, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap i förbundet. Detta medlemskap, liksom vilken
årsavgift som skall utgå, prövas och beslutas av styrelsen.

MEDLEMSKAP
Medlem i Riksförbundet Visan i Sverige kan den förening bli som:
• är ideell
• endast har fysiska personer som medlemmar
• verkar i enlighet med Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning och uppfyller de av Riksförbundet stadgade kraven
• betalar medlemsavgift till Riksförbundet.
• har fast verksamhetsår och årligen lämnar
verksamhetsberättelse för föregående års
verksamhet till Riksförbundets kassör
• En organisation eller verksamhet som inte faller in under medlemskriterierna, men som står visan nära och arbetar i förbundets anda, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap i förbundet. Detta medlemskap, liksom vilken årsavgift som skall utgå, prövas och beslutas av styrelsen.
Utöver förening kan också enskild person som vill verka i enlighet med ViS målsättning bli medlem genom att betala in medlemsavgift till ViS. Medlemsavgiftens storlek och de förmåner som enskild medlem åtnjuter beslutas av årsmötet.

INTRÄDE/UTESLUTNING
Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemsförening som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning eller
grundregler kan uteslutas ur organisationen, endast vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.

INTRÄDE/UTESLUTNING
Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemsförening som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning
eller grundregler kan uteslutas ur organisationen, endast vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.
Enskild medlem som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning eller grundregler kan uteslutas omedelbart ur organisationen genom beslut i styrelsen.

ÅRSMÖTE / röststyrka
Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

ÅRSMÖTE / röststyrka
Vid årsmötet har enskilt anslutna medlemmar en röst.
Föreningar som har minst en representant närvarande på årsmötet har en röststyrka baserat på antal betalande medlemmar till ViS. Upp till 10 medlemmar 2 röster och därefter ytterligare en röst per 20 betalande medlemmar. Över 170 medlemmar innebär maximal röststyrka på 10 röster. Röstetalen räknas fram vid upprättande av röstlängd. 

Proposition 3: Förslag till ändrade stadgar – Styrelsen.
Vi vill ta bort suppleanterna och bara ha styrelsemedlemmar så att alla är med på lika fot. Vi anser också att från tid till annan kan en styrelse behöva ha olika storlek. Styrelsen kan behöva adjungera externa personer när viss kompetens behövs. Styrelsens rätt att arvodera behöver därför kunna gälla också andra än styrelseledamöter. Styrelsen får också rätt att göra enstaka undantag från beloppsgränsen på 1.500:- 

Nuvarande stadgar

Förslag till ändring

STYRELSE
Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter att inträda i vald ordning.
Årsmötet väljer ordförande, kassör, övriga ledamöter samt tre suppleanter.
Styrelsen:
• konstituerar sig själv, förutom posterna som ordförande och kassör
• är under verksamhetsåret Riksförbundet Visan i Sveriges verkställande organ
• skall arbeta i enlighet med stadgar och beslut på års- eller medlemsmöte
• skall hålla minst fyra protokollförda möten per år
• är beslutsmässig när minst fem ledamöter deltar i mötet och vid lika röster har ordföranden utslagsröst
• kallar även suppleanter till styrelsemöten
• kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer
• skall, så långt det är möjligt, bestå av ledamöter från olika delar av landet
• beslutar om firmatecknare för riksorganisationen

STYRELSE
Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av minst fem och max nio ordinarie ledamöter.
Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter.
Styrelsen:
• konstituerar sig själv, förutom posterna som
ordförande och kassör
• är under verksamhetsåret Riksförbundet Visan i Sveriges verkställande organ
• skall arbeta i enlighet med stadgar och beslut på års- eller medlemsmöte
• skall hålla minst fyra protokollförda möten per år
är beslutsmässig när maximalt en ledamot är
frånvarande om styrelsen består av fem eller sex ledamöter och max två frånvarande om styrelsen består av sju till nio ledamöter och vid lika röster har ordföranden utslagsröst
• kan adjungera personer till styrelsemötena om speciell kompetens behövs
• kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer
• skall, så långt det är möjligt, bestå av ledamöter från olika delar av landet
• beslutar om firmatecknare för riksorganisationen

Inför det kommande verksamhetsåret ska
valberedningen i dialog med styrelsen diskutera hur stor styrelse som kan behövas baserat på den framlagda verksamhetsplanen.

  1. Mötets avslutande 

OBS. Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt. Kallelse till extra årsmöte och dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg.