Försäkring

Riksförbundet Visan i Sverige har tecknat en organisationsförsäkring för riksförbundet och dess medlemsorganisationer. Försäkringen är tecknad från 2 juni 2019 och gäller inom Norden,

Försäkrade

 • Försäkringen gäller Riksförbundet Visan i Sverige med medlemsorganisationer. Försäkringen gäller för anställda och förtroendevalda samt övriga uppdragstagare utsedda av försäkringstagaren.
 • Försäkringen omfattar organisationens verksamhet. Försäkringen omfattar inte verksamhet som utgör näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. 1)
 • Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när försäkrade medlemmar utför uppdrag för sin försäkrade organisations räkning under deltagande i av försäkrad organisation anordnad konferens, läger eller kursverksamhet med direkt anknytning till organisationens verksamhet.
 • Anordnar försäkrad organisation konferens, läger eller kurs som syftar till ökad kunskap om organisationens verksamhet eller verksamhetsfält och där även icke medlemmar deltar är också dessa personer försäkrade.
 • Försäkringen gäller även vid resa till och från verksamheten

Försäkringens innehåll

 • Olycksfallsersättning
 • Akutersättning
 • Tandskadekostnader
 • Medicinsk invaliditet 15 prisbasbelopp
 • Dödsfall 0,5 prisbasbelopp
 • Kristerapi

Egendomsförsäkring

 • Lösegendom är försäkrat till fullvärde, allriskförsäkring ingår
 • Lös egendom tillhörande organisationen och som är förvarade på olika Arkivförbund i Sverige är fullvärdesförsäkrade genom denna organisationsförsäkring
 • Självrisk för egendomsförsäkringen är 20 % av ett pbb (prisbasbelopp) fn. 9 300 kr

Övriga försäkringar

 • Extrakostnadsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskydd vid tvistemål
 • Rättsskydd vid skattemål
 • Förmögenhetsbrott (max 2 pbb per försäkringsår)
 • Tjänstereseförsäkring
 • Deltagarolycksfall 2)
 • Kristerapi

1) Om en ideell organisation är utbetalare av gage/ersättning till tex. en artist på en visfestival eller konsert är det inte att betrakta som näringsverksamhet.

2) Publiken är inte försäkrad vid en festival eller en konsert men om någon i publiken skadas och anser att arrangören (medlem i RVS) är ansvarig och riktar skadeståndsanspråk mot arrangören träder försäkringen in.

Frågor om försäkringen besvaras av RVS kassör Anders Gunnarsson som kan nås via e-mejl info@visanisverige.se eller på mobiltelefon 0705 349135.