Bidragskällor

Söka bidrag som PDF

Söka bidrag
Här nedan hittar du korta beskrivningar av fonder, stiftelser, myndigheter och andra källor där du kan söka bidrag till projekt och verksamheter som du planerar i din förening. Kontaktperson för detta område är Christer Jilder, 070 3002332 eller christer.jilder@visanisverige.se

Crafoordska stiftelsen
Stiftelsen ger med jämna mellanrum bidrag till “vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
http://www.crafoord.se

Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
http://www.skandia.se/ideer/

Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.
http://www.sparbanksstiftelsenskane.se

Allmänna Arvsfonden
Information om Allmänna Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet m.m.
http://www.arvsfonden.se

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor
Inom myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor ryms bl.a. fd. Ungdomsstyrelsen. De olika bidragsmöjligheter som MUCF förmedlar kan du läsa om här https://www.mucf.se/bidrag

Kulturbryggan
Vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
http://www.kulturbryggan.se/

Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://www.gv90.a.se

Nordiska Ministerrådet
Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.
http://www.nordiskkulturfond.org

Nordisk Kulturkontakt
Nordisk Kulturkontakt administrerar fyra stödprogram inom kulturområdet för att skapa projekt och skapa möten mellan kulturarbetare. Det gemensamma för de projekt som stöds är att de har en nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden.
https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/

Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se

Statens musikverk
Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.
http://musikverket.se/

Sten K Johnsons Stiftelse
Stiftelsen riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig
http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se/

Clara Lachmanns fond
Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan.
http://www.claralachmann.org/

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne Stiftelsen
Musikkulturens främjande
Stiftelsen Sigrid och August Anderssons Minne
Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne
http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/stiftelseforvaltning-2

Svenska PostkodStiftelsen
Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.
http://postkodstiftelsen.se/sok-stod/

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer bl.a. inom musik. Stödet riktar sig främst till den som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller till den som har sin konstnärliga verksamhet förlagd här. Totalt delar man ut c:a 120 mkr. varje år. Läs mer här
http://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier

Landsting/Region
De flesta landsting eller regioner har ekonomiska medel till kulturverksamheter. Gå in på ditt landstings/regions hemsida och läs under rubriken kultur så får du en bild av vilka ekonomiska bidrag som kan sökas.

Kommun
Varje kommun har en kulturförvaltning alternativt en kultur- och fritidsförvaltning där man också förfogar över medel att söka ur till olika kulturevenemang. På kommunens hemsida kan man oftast utläsa vem man skall prata med för att undersöka möjligheten till bidrag eller stöd.

Länsstyrelser
Länsstyrelserna har medel för projekt eller aktiviteter som stimulerar tillväxt i regionen. Det kan därför vara värt att kontakta sin Länsstyrelse och fråga om din projektidé kan gå att söka stöd för hos Länsstyrelsen.

EU och kulturstöd
Det finns ett omfattande stöd från EU till olika kulturinsatser. Ofta är stödet utformat så att man skall ha samarbete med en eller flera parter från andra EU-länder för att kunna få stöd. Kulturrådet har en bra sammanställning av det stöd man kan söka.
http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/

Uppdaterad av Christer Jilder 2018-01-03

Söka bidrag som PDF


Bidrag från Kulturrådet under 2019

Utöver ovanstående kan föreningar numera även söka bidrag direkt från Kulturrådet. I år är dessa tillgängliga:

14 mar–11 apr Yrkesverksamma fria musikgrupper. Turnébidrag nationellt och internationellt
28 mar–25 apr Musikarrangörer. Projektbidrag
23 apr–21 maj Yrkesverksamma fria musikgrupper. Verksamhetsbidrag
01 aug–29 aug Tryckt kulturtidskrift. Produktionsstöd
15 aug–12 sep Musikutgivning. Produktionsbidrag
10 sep–08 okt Yrkesverksamma fria musikgrupper. Turnébidrag nationellt och internationellt
17 sep–15 okt Musikarrangörer. Projektbidrag
17 sep–15 okt Musikarrangörer. Verksamhetsbidrag
29 okt–26 nov Centrala amatörkulturorganisationer. Verksamhetsbidrag

Peter Bengtsson 2019-04-08