Bidragskällor

Bidragskällor PDF-format

Söka bidrag
Här nedan hittar du korta beskrivningar av fonder, stiftelser, myndigheter och andra källor där du kan söka bidrag till projekt och verksamheter som du planerar i din förening. Kontaktperson för detta område är Christer Jilder, 070 3002332 eller christer.jilder@visanisverige.se

Crafoordska stiftelsen
Stiftelsen ger med jämna mellanrum bidrag till “vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
http://www.crafoord.se

Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
http://www.skandia.se/ideer/

Sparbanksstiftelsen Skåne
Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.
http://www.sparbanksstiftelsenskane.se

Allmänna Arvsfonden
Information om Allmänna Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet m.m.
http://www.arvsfonden.se

Ungdomsstyrelsen
Information om Ungdomsstyrelsens uppdrag och verksamhet, och upplysningar om deras bidrag till ungdomsverksamhet.
http://www.ungdomsstyrelsen.se

Kulturbryggan
Vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet.
http://www.kulturbryggan.se/

Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://www.gv90.a.se

Nordiska Ministerrådet
Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.
http://www.nordiskkulturfond.org
http://www.norden.org/kultur
http://www.norden.org/web

Internationella programkontoret
Programkontoret stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.
http://www.programkontoret.se

Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se

Statens musikverk
Musikverket är ett center för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans, en öppen mötesplats för den skapande människan. Verksamheten riktar sig såväl till konstområdena inom scenkonsten och till alla andra intresserade. Stöd till samarbetsprojekt i musiklivet som bidrar till konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling, nationellt och internationellt. Alla med koppling till det fria, professionella musiklivet är välkomna att söka.
http://musikverket.se/

Sten K Johnsons Stiftelse
Stiftelsen riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner
och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig
http://www.stenkjohnsonsstiftelse.se/

Boverket
Bidrag till lokaler. Föreningar kan söka bidrag till allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler. Dessa bidrag söker ni hos Boverket.
http://www.boverket.se/Bidrag–Stod/Lokal/

Clara Lachmanns fond

Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan.
http://www.claralachmann.org/

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande

Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidrag

Postkodlotteriets Kulturstiftelse

PostkodLotteriets Kulturstiftelses målsättning är att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet är att skapa en positiv social effekt för en större grupp människor genom kulturella uttryck och former.
http://kulturstiftelsen.se/

Svenska PostkodStiftelsen

Stiftelsen stödjer både lokala och globala projekt som faller inom ramen för våra kriterier och ledord.

Stiftelsen verkar inom två huvudområden:

Natur och miljö (naturskydd, klimat och hållbara energikällor)
Människors levnadsvillkor. (fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och fredsbyggande)
http://www.postkodstiftelsen.se/

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer bl.a. inom musik. Stödet riktar sig främst till den som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller till den som har sin konstnärliga verksamhet förlagd här. Totalt delar man ut c:a 120 mkr. varje år. Läs mer här
http://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier

Landsting/Region

De flesta landsting eller regioner har ekonomiska medel till kulturverksamheter. Gå in på ditt landstings/regions hemsida och läs under rubriken kultur så får du en bild av vilka ekonomiska bidrag som kan sökas.

Kommun

Varje kommun har en kulturförvaltning alternativt en kultur- och fritidsförvaltning där man också förfogar över medel att söka ur till olika kulturevenemang. På kommunens hemsida kan man oftast utläsa med vem man skall prata med för att undersöka möjligheten till bidrag eller stöd.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har medel för projekt eller aktiviteter som stimulerar tillväxt i regionen. Det kan därför vara värt att kontakta sin Länsstyrelse och fråga om din projektidé kan gå att söka stöd för hos Länsstyrelsen.

EU och kulturstöd

Det finns ett omfattande stöd från EU till olika kulturinsatser. Ofta är stödet utformat så att man skall ha samarbete med en eller flera parter från andra EU-länder för att kunna få stöd. Kulturrådet har en bra sammanställning av det stöd man kan söka.

http://www.kulturradet.se/EU_Kulturprogram/

Bidragskällor PDF-format