Stadgar

1. NAMN

Organisationens namn är: Riksförbundet Visan i Sverige.

2. ORGANISATION

Riksförbundet Visan i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation bestående av ideella föreningar som ägnar sig åt visan.

3. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Riksförbundet Visan i Sverige ska:
– synliggöra visan.
- främja kontakter och utbyte av erfarenheter mellan medlemsföreningarna, som står självständiga och själva bestämmer om sin verksamhet.
- stimulera människor att själva och i gemenskap odla visan i alla dess former.
- agera i föreningarnas gemensamma intresse gentemot myndigheter, företag, massmedia och andra organisationer.
- stödja medlemsföreningarnas existens och bildandet av nya föreningar.
- samarbeta med liknande sammanslutningar i andra länder.

4. MEDLEMSKAP

Medlem i Riksförbundet Visan i Sverige kan den förening bli som:

är ideell.
endast har fysiska personer som medlemmar.
verkar i enlighet med Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning och uppfyller de av Riksförbundet stadgade kraven.
betalar medlemsavgift till riksförbundet.
Medlemsförening ska:

ha fast verksamhetsår.
årligen lämna verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet.
En organisation eller verksamhet som inte faller in under
medlemskriteriet, men som står visan nära och som arbetar i förbundets
anda, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap i förbundet.
Detta medlemskap, liksom vilken årsavgift som skall utgå, prövas och
beslutas av styrelsen.

5. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift i Riksförbundet Visan i Sverige för påföljande år bestäms av årsmötet.

6. INTRÄDE/UTESLUTNING

Styrelsen beviljar medlemskap.
Medlemsförening som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning eller grundregler kan uteslutas ur organisationen, endast vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.

7. STYRELSE

Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sveriges ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter att inträda i vald ordning. Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, kassör och övriga ledamöter samt fem suppleanter.

Styrelsen:

konstituerar sig själv, förutom posterna som ordförande, vice ordförande och kassör.
är under verksamhetsåret Riksförbundet Visan i Sveriges verkställande organ.
ska arbeta i enlighet med stadgar och beslut på års- eller medlemsmöte.
ska hålla minst fyra möten per år.
är beslutsmässig när minst fem ledamöter deltar i mötet. Vid lika röster har ordföranden utslagsröst.
kallar även suppleanter till styrelsemöten.
kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer.
skall, så långt det är möjligt, bestå av ledamöter från olika delar av landet.
beslutar om firmatecknare för riksorganisationen.

Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500 kr. Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte.
Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall sändas till ledamöter och suppleanter minst en vecka före styrelsemöte.

8. ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls före maj månads utgång.
Kallelse till årsmöte och dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg.
Motioner att behandla vid årsmötet ska vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar.

Årsmötet behandlar följande:

Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning.
Årsmötets behöriga utlysande.
Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering.
Motioner och propositioner.
Val av ordförande, 2 år, max två perioder.
Val av vice ordförande, 1 år.
Val av kassör, 2 år, dock ej samma period som ordförande.
Val av övriga ledamöter, 1 år.
Val av två revisorer varav en är sammankallande, 1 år.
Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande.
Att fastställa medlemsavgift
Övriga frågor av informativ art.
Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

9. EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Extra medlemsmöte ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar så kräver.

Kallelse till extra medlemsmöte ska utgå skriftligen till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska skickas ut tillsammans med kallelsen.

Extra medlemsmöte kan endast behandla den fråga/de frågor som föranlett dess sammankallande.

I övrigt enligt punkt 11.

10. BESLUTSFORMER

Endast närvarande representant har rösträtt.

Beslut fattas med ja-rop eller omröstning om så begäres. Vid omröstning gäller enkel majoritet om annat inte stadgas. Vid lika röstetal avgör lotten.

Omröstning sker öppet om annat inte begärs.

Beslutsprotokoll skall föras.

11. VERKSAMHETSÅR

Riksförbundet Visan i Sveriges verksamhetsår är lika med kalenderår.

12. FÖRVALTNING OCH REVISION

Styrelsen ska snarast efter verksamhetsårets slut, till revisorerna överlämna redovisning av förvaltningen av organisationens angelägenhet under det närmast avslutade verksamhetsåret.

Handlingarna ska bestå av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt protokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.

Revisorerna ska avge sin revisionsberättelse vid årsmötet. Revisionen skall följa god revisionssed.

13. STADGEÄNDRING

Stadgeändring beslutas med 2/3 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.

14. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av Riksförbundet Visan i Sverige fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.

Vid upplösning fördelas Riksförbundet Visan i Sveriges tillgångar till annan/andra organisationer/föreningar med verksamhet förenlig med Riksförbundet Visan i Sveriges mål, på så sätt som den sista årsmötet beslutar.

Senaste justering i Stockholm 2015-03-14