Stadgar

 1. NAMN

Organisationens namn är Riksförbundet Visan i Sverige

 1. ORGANISATION

Riksförbundet Visan i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation bestående av ideella föreningar som ägnar sig åt visan.

 1. SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

Riksförbundet Visan i Sverige skall synliggöra visan i alla dess former, agera i medlemsföreningarnas gemensamma intresse gentemot myndigheter, företag, massmedia och andra organisationer och stimulera människor att själva och i gemenskap med andra odla visan. Riksförbundet Visan i Sverige skall också främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföreningarna, som dock står självständiga och själva bestämmer om sin verksamhet, samt stödja medlemsföreningarnas existens och bildandet av nya föreningar. Riksförbundet Visan i Sverige skall samarbeta med liknande sammanslutningar i andra länder med en prioritet på Norden.

 1. MEDLEMSKAP

Medlem i Riksförbundet Visan i Sverige kan den förening bli som:

 • är ideell
 • endast har fysiska personer som medlemmar
 • verkar i enlighet med Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning och uppfyller de av Riksförbundet stadgade kraven
 • betalar medlemsavgift till Riksförbundet.
 • har fast verksamhetsår och årligen lämnar verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet till Riksförbundets kassör

En organisation eller verksamhet som inte faller in under medlemskriterierna, men som står visan nära och arbetar i förbundets anda, kan efter särskild prövning beviljas medlemskap i förbundet. Detta medlemskap, liksom vilken årsavgift som skall utgå, prövas och beslutas av styrelsen.

 1. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift i Riksförbundet Visan i Sverige för påföljande år bestäms av årsmötet.

 1. INTRÄDE/UTESLUTNING

Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemsförening som motarbetar Riksförbundet Visan i Sveriges målsättning eller grundregler kan uteslutas ur organisationen, endast vid medlemsmöte med 2/3 majoritet.

 1. STYRELSE

Styrelsen för Riksförbundet Visan i Sverige skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter att inträda i vald ordning. Årsmötet väljer ordförande, kassör, övriga ledamöter samt tre suppleanter.

Styrelsen:

 • konstituerar sig själv, förutom posterna som ordförande och kassör
 • är under verksamhetsåret Riksförbundet Visan i Sveriges verkställande organ
 • skall arbeta i enlighet med stadgar och beslut på års- eller medlemsmöte
 • skall hålla minst fyra protokollförda möten per år
 • är beslutsmässig när minst fem ledamöter deltar i mötet och vid lika röster har ordföranden utslagsröst
 • kallar även suppleanter till styrelsemöten
 • kan delegera uppdrag till arbetsgrupp eller enskilda personer
 • skall, så långt det är möjligt, bestå av ledamöter från olika delar av landet
 • beslutar om firmatecknare för riksorganisationen

Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500 kr. Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte.

Dagordningsförslag och beslutsunderlag skall sändas till ledamöter och suppleanter minst en vecka före styrelsemöte.

 1. ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte och dagordningsförslag skall vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. Motioner att behandla vid årsmötet skall vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar.

Årsmötet behandlar följande:

 • val av mötesordförande och mötessekreterare
 • val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • fastställande av dagordning
 • årsmötets behöriga utlysande
 • verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 • revisionsberättelse
 • fastställande av resultats- och balansräkning
 • ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • förslag från styrelsen och verksamhetsplanering
 • motioner
 • val av ordförande på 2 år.
 • val av kassör på 2 år, dock ej samma period som ordförande
 • val av övriga ledamöter på 1 år.
 • val av suppleanter på 1 år.
 • val av två revisorer, varav en är sammankallande på 1 år.
 • val av valberedning på 1 år, tre personer varav en är sammankallande
 • fastställande av medlemsavgift för påföljande år
 • övriga frågor av informativ art

Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

 1. EXTRA ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

Extra medlemsmöte skall sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar så kräver.

Kallelse till extra medlemsmöte skall utgå skriftligen till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. Dagordningsförslag med beslutsunderlag skall skickas ut tillsammans med kallelsen.

Extra medlemsmöte kan endast behandla den fråga/ de frågor som föranlett dess sammankallande.

 1. BESLUTSFORMER

Endast närvarande representant har rösträtt.

Beslut fattas med ja-rop eller omröstning om så begärs. Vid omröstning gäller enkel majoritet om annat inte stadgas. Vid lika röstetal avgör lotten.

Omröstning sker öppet om inte annat begärs.

Beslutprotokoll skall föras.

 1. VERKSAMHETSÅR

Riksförbundet Visan i Sveriges verksamhetsår är lika med kalenderår.

 1. FÖRVALTNING OCH REVISION

Styrelsen skall snarast efter verksamhetsårets slut till revisorerna överlämna redovisning av förvaltningen av organisationens angelägenheter under det närmast avslutade verksamhetsåret.

Handlingarna skall bestå av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt protokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.

Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse vid årsmötet. Revisionen skall följa god revisionssed.

 1. STADGEÄNDRING

Stadgeändring beslutar med 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.

 1. UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av Riksförbundet Visan i Sverige fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst tre månader.

Vid upplösning fördelas Riksförbundet Visan i Sveriges tillgångar till annan/andra organisationer/föreningar med verksamhet förenlig med Riksförbundet Visan i Sveriges mål, på så sätt som det sista årsmötet beslutar.

Antagna av årsmötet på Hälleviks Havsbad 2018-05-05