Vårhälsning och kallelse till årsmöte 17 maj 2020

”Blåsippan ute i backarna står…..” Vi har visan med oss hela livet
RVS jobbar på i dessa oroliga tider av Coronavirus och kris. Vi har haft flera konstruktiva styrelsemöten under början av 2020 där vi diskuterat framtiden. Vi vet att Covid-19 i hög grad påverkar våra medlemmar och att många inom visområdet befinner sig inom riskgrupperna.
 
Denna extraordinära situation gör också att vi, som ni, blir påverkade och får justera vår verksamhet. Vi har därför beslutat att skjuta på vårt årsmöte från april till maj och i stället för att ha ett ordinärt årsmöte i stället ha det i digital form. Tanken är att alla medlemmar som önskar ska kunna vara med via länk- vi återkommer snart med mer info kring de praktiska detaljerna för detta.

Nytt datum för Riksförbundet RVS årsmöte är satt till söndagen den 17 maj. Se kallelse nedan. Vi hoppas och tror att våra medlemmar har förståelse för att vi måste göra på detta vis. Här en del av det som hänt i Riksförbundet Visan i Sverige under årets första månader och vad som vidare kommer hända under våren och framgent 2020:

Vi fick 103.950 kr från Kulturrådet för 2020 till vår verksamhet i RVS. Vi får se tiden an med tanke på Covid-19 och hur utvecklingen blir i användningen av dessa medel.  

Vi ämnar jobbar vidare med Kulturens bildningsverksamhet där vi i februari fick en djuplodande förstudie (gjord av Gustav Sjöstedt, Kulturens) vilken analyserar var RVS står idag och hur vi kan bli viktiga för Visan i Sverige och Norden i framtiden. Vi ser detta förnyelsearbete som ytterst nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vara ett fungerande riksförbund. Vi kommer därför att fortsätta fördjupa oss i hur vår roll ska se ut. Denna förstudie är en av flera pusselbitar i det framtida utvecklingsarbetet. Förstudien kommer snart att finnas tillgänglig på RVS hemsida för nedladdning via länk.  

Styrelsen arbetar och kommer arbeta aktivt för att bli ett mer moderniserat Riksförbund, vilket inkluderar några nya viktiga stadgeändringsförslag. Dessa kommer att läggas fram inför det kommande årsmötet där även förslag på ny logotype m.m. kommer att presenteras. Stadgeförändringar kräver beslut på ytterligare ett medlemsmöte, vilket vi därför planerar att hålla i höst. De eventuella förändringar som beslutas på årsmötet och medlemsmötet kommer sedan att presenteras på vår hemsida för alla medlemmar. Vår ambition är att alla beslut och förändringar ska var helt färdiga att presenteras för deltagarna på Säröträffen den 30 oktober.

Visan i Sverige bjuder in till digitalt årsmöte

Visan i Sverige måste, som många andra föreningar i vårt vissjungande land, ge visan ur vacker mund och anpassa oss till rådande Coronatider. Ni är därför varmt och vårligt välkomna till ett digitalt årsmöte söndagen den 17 maj 2020 kl. 15:00 på en digital plattform nära er.

Vi kommer inom en snar framtid att gå ut med vilken digital tjänst ni ska gå in/logga in på med tydliga instruktioner om hur ni gör m.m. Vi hoppas på att det ska bli både spännande och givande! Övriga årsmötesdokument kommer inom kort att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Riksförbundet Visan i Sverige – kallelse till digitalt årsmöte 2020-05-17 kl. 15:00

Förslag på dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat och balansräkning
 10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 11. Förslag från styrelsen på verksamhetsplan
 12. Inkomna motioner
 13. Proposition från styrelsen – förslag till ändrade stadgar
 14. Val av ordförande på 2 år
 15. Val av tre ordinarie ledamöter på 1 år – kassör valdes förra året på två år
 16. Val av tre suppleanter i ordning på 1 år
 17. Val av två revisorer varav en är sammankallande på 1 år
 18. Val av valberedning på 1 år – tre personer varav en är sammankallande
 19. Fastställande av medlemsavgift för påföljande år
 20. Övriga frågor av informativ karaktär
 21. Avslutning


Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande medlemsförening rösträtt.

Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte och dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst fyra veckor i förväg. Motioner att behandla vid årsmötet ska vara insända till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar.