Dagordning årsmöte visriksdag i Umeå 21 februari 2014

Dagordning årsmöte visriksdag i Umeå 21 februari 2014

1. Ordförande öppnar årsmötet
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar.
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Förslag från styrelsen och verksamhetsplanering.

Stadgeändringar:
Val av ordförande, 2 år. / Max två perioder bortfaller /
Styrelsen äger rätt att arvodera styrelsemedlem eller person formellt ansluten till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst för uppdrag som bedöms absolut nödvändiga för styrelsens arbete och där det inte finns ersättare som kan ta uppdraget utan förlorad arbetsförtjänst. Sådan ersättning kan endast ges under förutsättning att föreningens ekonomi gör det försvarligt och innanför årsmötets ramar. Maximal ersättning pr. dag exkl. soc. avg. är 1500:- ( Beloppet kan justeras av föreningens årsmöte)

10. Motioner och propositioner.
11. Val av ordförande, 2 år, max två perioder.
12. Val av vice ordförande, 1 år.
13. Val av kassör, 2 år, dock ej samma period som ordförande.
14. Val av övriga ledamöter, 1 år.
15. Val av suppleanter, 1 år.
16. Val av två revisorer varav en är sammankallande, 1 år.
17. Val av valberedning, 1 år. Tre personer varav en är sammankallande.
18. Att fastställa medlemsavgift
19. Vistidskriften ”Visor”
20. Övriga frågor
21. Ordförande avslutar årsmötet